Energie is de drijvende kracht achter de economie. Stijgende energieprijzen kunnen een recessie veroorzaken. Net zoals een oplopende rente.

lees verder

Het voedselsysteem is van fundementeel belang voor onze gezondheid. Maar het voedselsysteem is ook een verdienmodel voor multibationals, boeren en aanverwante sectoren. 

lees verder

Beslissingen van de afgelopen regeringen waren veelal de uitkomst van een krachtenspel van de lobbies, eerder dan een rationele afweging van voorliggende opties. De meeste problemen zijn daar op terug te voeren.

lees verder

Energieleveranciers mogen woningen niet meer aansluiten op aardgas sinds 1 juli 2018. Doeikasgassen uitstoten (afvalverbranders en biomassa installaties).  De warmtebehoefte is vooral hoog in de koude maanden. Dan wordt 80% van het gas verstookt.

lees verder

Dankzij subsidies wordt houtige biomassa (bomen, snoeihout) in grote mate gebruikt voor het opwekken van warmte en stroom. De Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) schreef al in 2015 dat er geen wetenschappelijke onderbouwing is voor dit beleid. Daarmee wordt er nu geld dat bedoeld is voor duurzame opwekking, ingezet om klimaatverandering te versnellen in plaats van af te remmen.

lees verder

Wist je dat een forse krimp prima haalbaar is zonder dat dit de Nederlandse reiziger en economie ernstig schaadt? Het overgrote deel van het vliegverkeer betreft overstappers die niet bijdragen aan het welzijn van Nederland en vliegtoerisme.

lees verder

De beste manier om de markt het werk te laten doen is een CO2 belasting. Dit liberale uitgangspunt wordt al decennia verkondigd maar vindt tot op heden geen effectieve uitwerking. Andere landen als Zweden heffen € 120,- per ton en vergroenen daarom snel. In Nederland heeft de industrie dit tot op heden effectief tegen weten te houden.

lees verder

Kerncentrales zijn niet tegen marktconforme condities te verzekeren

 

https://www.world-nuclear-news.org/

lees verder

De keuze voor laagvliegen over een dergelijk lange afstand en de locatie  Lelystad voor een nieuw vliegveld is opmerkelijk. Want er is niet genoeg ruimte in het luchtruim en Lelystad ligt te dicht bij Schiphol. Bovendien is Lelystad Airport onmogelijk in te passen vanwege de omliggende natuur- en stiltegebieden. Maar negatieve adviezen worden achtergehouden en niet gedeeld met de Tweede Kamer en komen pas boven tafel als politieke besluiten zijn genomen.

lees verder

Hieronder leest u meer over de diverse aspecten. Onderaan elk alrtikel kunt u dan doorklikken naar de volgende of terug naar de vorige. Bij een artikel staan gerelateerde nieuwsberichten.

Doordat de kabinetten Rutte een marktbenadering hanteerden bij de subsidieregeling voor duurzame energie is de transistie volledig vastgelopen. Alle netbeheerders melden dat het elektriciteitsnetwerk vol is en het jaren duurt voordat nieuwe bedrijvenm windparken of zonnepanelen kunnen worden aangesloten.

lees verder

Vloeibaar gas dat ons warm houdt deze winter, is niet veel schoner dan steenkool

lees verder

Het energieplafond legt geen beperkingen op aan de prijzen die leveranciers vragen. Yanis Varoufakis legt uit hoe het in elkaar zit en hoe de energiemarkt is geconstrueerd en werkt.

lees verder

Het kabinet wil tussen 2024 en 2030 nieuwe windparken op de Noordzee bouwen die, samen met de andere windparken op zee, voldoende duurzame stroom opleveren voor 40% van ons huidige totale elektriciteitsverbruik.

lees verder

Het is onwenselijk om grote veranderingen rondom de bekostiging, met alle onzekerheid van dien, in te voeren zolang er geen bewijs is dat de zorg ook daadwerkelijk verbeterd. Uit de evaluaties van NZA en RIVM komt geen bewijs naar voren dat de geboortezorg beter wordt. Wensdenken is onvoldoende basis voor een forse bekostiging ingreep. Dat is namelijk niet gratis en zonder consequenties voor de zorg.

lees verder

In de ontwikkelingen rondom de integrale bekostiging zien we steeds vaker dat het ziekenhuis centraal staat. Zij zijn de drijvende factor achter de integrale bekostiging. Vanuit dat oogpunt is het niet zo gek dat alleen nog maar de ziekenhuizen voorstander zijn van de integrale bekostiging. De gehele eerste lijn, kraamzorg en verloskunde, en de patiënten zien geen meerwaarde van de integrale bekostiging.

lees verder

Als je het ziekenhuis centraal zet leidt dan ook tot ongewenste medicalisering van de geboortezorg. Dit is ongewenst omdat het voor de zwangere tot kwalitatief mindere zorg kan leiden en de toegankelijkheid van de zorg vermindert. Het ziekenhuis is immers verder weg dan de verloskundige in de wijk. Op termijn zal dit ook leiden tot hogere kosten.

lees verder

De integrale bekostiging werkt zo ook als splijtzwam in de regio. Het is immers het ziekenhuis dat zichzelf naar de eerste lijn substitueert en daar de concurrentie aan gaat met de verloskundige praktijken. Er is geen andere sector waar dit wordt gezien als een gewenste ontwikkeling.

lees verder

In België, in Duitsland, in Frankrijk, en Italië kunnen burgers wetten laten toetsen aan de Grondwet. In Nederland vinden wij de Grondwet wel belangrijk, maar je kunt er nooit iets aan toetsen.

lees verder

In Nederland ben je als parlementariër vooral afhankelijk van je eigen partij en komen de meeste parlementariërs uit de Randstad. Dat betekent dat, als hij herkozen wilt worden, het eigenlijk de partij-elite is die bepaalt wat de rangorde van de lijst is. En niet de burgers.

lees verder

De volksvertegenwoordiging in Nederland zal beter moeten functioneren. Wij hebben straks misschien wel vijftien politieke partijen. En wat we dan doen bij een wetsbehandeling, is dat we allemaal zeggen dat we de doelen van de wet leuk vinden of niet leuk vinden.

lees verder

Het bestuursrecht verschafte, ik zeg dat professor Zijlstra na, geen rechtsbescherming. Nu is dit de meest lastige vraag. Ik ga nu iets doen wat ik Thorbecke net verweten heb, namelijk een commissie instellen.

lees verder

Laat ik even vooraf zeggen, we hebben in Nederland hardwerkende ambtenaren met hart voor de zaak. Dus begrijp deze uitleg niet verkeerd. Ik denk niet dat we hier met raamambtenaren te maken hebben of met ambtenaren die niet naar beste wil werken.

lees verder

Maar: in Nederland zijn de inspecties niet onafhankelijk bij wet, hebben zij niet hun eigen begroting, is er geen publicatieplicht van de rapporten die zij schrijven en heeft de Tweede Kamer niet het recht de inspecteurs te horen. Moet ik dit herhalen?

lees verder

Het hele maatschappelijke middenveld is aan het subsidie-infuus gaan hangen. 9 de Balie Boink zag de problemen wel – Belangenvereniging Ouders in de Kinderopvang – maar omdat zij zelf subsidieafhankelijk is, durfde Boink nooit te zeggen: en nu is het klaar, ik kap met samenwerken met de Nederlandse overheid.

lees verder

Dus in de Grondwet staat goed onderwijs. Maar het aantal kinderen, zestienjarige kinderen, dat functioneel analfabeet is, is in de afgelopen tien jaar verdubbeld. En dat was nog voordat wij de scholen besloten te sluiten in verband met de lockdown.

lees verder

De modellen die we hebben dienen ook modellen te zijn, zodat we ook gewoon een discussie kunnen hebben.

lees verder

Als de overheid zich niet aan de Archiefwet houdt, als de Autoriteit Persoonsgegevens niet handhaaft, en als Mark Rutte niet ophoudt met de Rutte-doctrine waarmee alles wordt verborgen, dan verandert er niks.

lees verder

Het vermeningen van publieke- en private belangen is onvermijdelijk in een samenleving waarbij overheid en bedrijven van elkaar afhankelijk zijn.

lees verder

Netwerkcorruptie ondergraaft de democratische rechtsstaat/ Over moraliteit en goed bestuur

lees verder

In Nederland mag iedereen donaties doen aan politieke partijen. Ook ondernemingen. Donaties boven de € 5.000,- moeten worden gemeld aan de overheid. Maar bedrijven kunnen ook indirect partijen financieren door onderdelen van campagnes te betalen. Dat gaat geheel onder de radar.

lees verder

lees verder

Het IAK is een  toegankelijke werkwijze en informatiebron en toe te passen op elk moment in het beleidsproces. Met name in een vroeg stadium van het beleidsproces heeft de toepassing van het IAK meerwaarde.

https://home.kpmg/nl/nl/home/topics/vooruitgang-ontcijferd.html

lees verder

Participatie is een containerbegrip

lees verder

Het gaat om een aanpak die op het systeemdenken stoelt, waarbij alle betrokkenen die te maken hebben met een bepaald veranderkundig vraagstuk de verandering gezamenlijk vormgeven.

Er wordt afwisselend gewerkt met kleine en (zeer) grote groepen. Wij werken met deze methodiek zo’n 25 jaar en hebben honderden organisaties geholpen met het realiseren van beoogde veranderingen. De laatste 15 jaar worden wij veel gevraagd om te begeleiden bij burger- en overheidsparticipatie, vanuit het inzicht dat de rol van (lokale) overheden en burgers verandert in het publieke domein.

lees verder

Als we nú de juiste keuzes maken, kunnen we de energietransitie inzetten om Nederland rijker, hechter en schoner te maken. Dat stelt het College van Rijksadviseurs in ‘Via Parijs, een ontwerpverkenning naar een klimaatneutraal Nederland’. Het College adviseert om bij het kiezen van maatregelen niet alleen te kijken naar het verminderen van de CO2-uitstoot, maar te kiezen voor maatregelen die op de lange termijn en vanuit integraal afgewogen keuzen maximaal bijdragen aan de omgevingskwaliteit. 

lees verder

De AVI-West verbrandt het afval van de amsterdammers en van omliggende gemeenten. Het afval wordt omgezet in CO2 en in de atmosfeer geblazen. Daarmee is deze installatie de grootste uitstoter binnen het gemeentelijke grondgebied.

lees verder

De meest snijdende kritiek van Pieter Omtzigt en de hoofdschuddende, driftig door zijn papieren duimende en om vergeefse aanvaarding van excuses smekende capo van de Rutte Doctrine.

lees verder

lees verder

De kwaliteit van de besluitvorming in Nederland was de afgelopen decennia dramatisch. Beslissingen waren veeleer de uitkomst van een krachtenspel van de lobbies dan een rationele afweging van voorliggende opties. Doordat de samenleving complex- en samenhangend is, en op  basis van een belangenstrijd keuzes worden gemaakt, zijn er veelal negatieve beleidseffecten die vantevoren niet waren voorzien. Het overheidsbeleid is een vat vol tegenstrijdigheden met ministeries die elkaar soms tegenwerken..

lees verder

Diverse rapporten en commissies hebben de tekortschietende handhaving van milieuwetten beschreven. Deze aantasting van de rechtstaat lijkt welbewust georganiseerd. Omgevingsdiensten hebben te weinig personeel of worden politiek aangestuurd (o.a. Tata Steel). Ze baseren zich op gegevens die bedrijven zelf aanleveren en meten zelf niets.

lees verder

Het is essentieel dat de burger toegang heeft tot onafhankelijke journalistiek op zowel lokaal, regionaal, nationaal als internationaal niveau. De coronacrisis heeft de behoefte bij de burger voor onafhankelijk en betrouwbaar nieuws extra zichtbaar gemaakt.

lees verder

lees verder

Van de industriële uitstoot in Nederland neemt Tata Steel ongeveer 20% voor zijn rekening.

lees verder

Naast CO2 stoot de fabriek grote hoeveelheden andere stoffen uit waarvan velen staan op de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)

lees verder

Er is (in het buitenland) veel onderzoek gedaan waaruit blijkt dat mensen die bloot staan aan industriële luchtvervuiling en een hogere kans hebben op allerlei ziekten, waaronder (long)kanker, alzheimer, dementie en hart- en vaatziekten. Fijnstof is ook een bewezen drager voor het verspreiden van het Coronavirus.

lees verder

Er lopen meerdere procedures tegen Tata Steel van overheden en burgerorganisaties. Daarnaast zijn er wetten over de zorgplicht die de overheid heeft voor bewoners (w.o. kinderen). Ook Tata heeft een zorgplicht om te doen wat in haar vermogen ligt om mens en milieu te beschermen.

lees verder

De handhaving is formeel de taak van de Provincie. Deze heeft dat uitbesteed aan de Milieudienst Noordzeekanaal gebied.

lees verder

Tata Steel biedt voor 8450 fte aan werk (bron: jaarverslag Tata Steel).

lees verder

Sinds het Indiase Tata voorganger Corus opkocht, wordt op tal van manieren wordt de bruidsschat van Hoogovens met miljarden overgemaakt naar India. 

lees verder

lees verder

Hieronder staan de ons bekende fiscale regelingen die voordelig zijn voor de staalindustrie in de IJmond.

lees verder

Tata Steel heeft inhoudelijk een verhaal om haar belangen te bepleiten in Den Haag. Ook zijn er medewerkers met nauwe banden in Den Haag. IN dit artikel wordt beschreven welke argumenten een rol spelen en welke valide zijn of niet. 

lees verder

Dit is de 0-variant. Hierbij verandert er niets aan de structuur. Tata Steel heeft een plan om stapsgewijs kleine verbeteringen aan te brengen.

lees verder

CO2 opslag is tot op heden nog nergens commercieel toegepast. Alleen met overheidssubsidies is het mogelijk CO2 bij schoorstenen op te vangen en op te bergen. Commercieel is dit interessant als de prijs van CO2 uitstoot hoger is dan € 200,- euro per ton. Wanneer bedrijven met een dergelijke prijs worden geconfronteerd zullen ze eerder gaan kijken naar alternatieven die winstgevender zijn.

lees verder

De FNV heeft een plan om de werkgelegenheid te behouden en de productie te vergroenen. Het idee is met staatssteun te investeren in fabrieken die staal kunnen maken met behulp van aardgas in plaats van steenkool. Later, als er overschotten van duurzame stroom zijn die kunnen worden gebruikt voor waterstofproductie, kan waterstof worden ingezet om ijzererts te reduceren tot ruwijzer.

 

lees verder

Dit is het scenario dat is beschreven in een brief aan de Tweede Kamer. Hierin bepleiten de Dorpsraad Wijk aan Zee, Stichting IJmondig, Stichting FrisseWind.Nu en milieuplatform IJmond een verkleining van de fabriek door het snel sluiten van verouderde onderdelen en een focus op hoogwaardige producten.

lees verder

Dit is een non profit plan met 60.000 nieuw in hout gebouwde woningen.

lees verder

Door de import van alle grondstoffen en de export van het leeuwendeel van de productie is de meerwaarde voor Nederland beperkt terwijl de nadelen voor milieu en klimaat groot zijn. Door de vraag te stellen waar de Nederlandse samenleving behoefte aan heeft kan een scenario worden ontwikkeld waarbij het scheppen van maatschappelijke meerwaarde centraal staat.

lees verder

De koepel van woningbouwverenigen en een aantal warmtebedrijven maakten afspraken om huurwoningen af te koppelen van het aardgasnet en aan te sluiten op warmtenetten. Dit is een technische keuze die politiek is aangestuurd. Het afkoppelen van woningen van het aardgasnet is iet anders als het beperken van de CO2 uitstoot op de meest efficiënte wijze. Maar het is wel een verdienmodel voor warmtebedrijven, waarbij de huurder de rekening betaald.

lees verder

Biomassacentrales stoten meer CO2 uit dan kolencentrales, blijkt uit onderzoek van adviesbureau DNV GL in opdracht van ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

lees verder

De Nederlandse lobby voor biomassa kent een lange historie. In deze video ziet u in 24 minuten het resultaat van weken research van Jeroen en MArloes Spaander (EDSP-ECO) naar de krochten van verwevenheid tussen bedrijfsleven, wetenschappers en bewindslieden. 

lees verder

Wij kunnen onze weg naar een schoner klimaat niet plaveien met houtverbranding. Daarbij is het niet de rol van de overheid om koste wat kost multinationals te ondersteunen

lees verder

Volgens deze video van het PBL uit 2014 duurt het minimaal 50 tot 100+ jaar voordat de CO-uitstoot die vrijkomt bij het verbranden van een boom weer gecompenseerd is door de groei van een nieuwe boom terwijl in een uizending van Tegenlicht Urgenda duidelijk maakte dat we nog maar 10 jaar de tijd hebben om onze CO2-uitstoot volledig te stoppen. De betaalde pro-biomassalobby beweert dat de CO2 veel sneller wordt opgenomen maar het PBL erkend in de video dat dit onzin is.

lees verder

de Royal Schiphol Group is een staatsbedrijf dat eigenaar is van de luchthavens op Schiphol, Rotterdam en Lelystad

lees verder

Bij de KLM is 70% van de passagiers overstapper. Die vliegen over dichtbebouwd gebied. De raad voor de veiligheid concludeert dat de luchthaven complex is en dat groei van vliegbewegingen de kans op vliegrampen vergroot.

lees verder

lees verder

Omdat vliegtuigen grensoverschrijdend vliegen, kan de CO2 niet worden toegerekend aan een land, zo is het argument. Terwijl het toerekenen aan het land waar wordt getankt een prima methode is om de uitstoot toe te rekenen. Nu blijft de luchtvaart buiten beeld en hoeft men ook geen CO2 rechten aan te schaffen. Verder is om historische redenen kerosine vrijgesteld van BTW en accijnzen. Tot op heden heeft men dat zo gelaten en wordt zo vliegen fiscaal gestimuleerd.

lees verder

lees verder

Naast het beperken van het aantal vliegbewegingen zijn er optimalisaties mogelijk

lees verder

lees verder

Schiphol is officieel tussen 23:00 en 06:00 gesloten. Maar veelal starten en landen er dan nog vliegtuigen. Het vliegverkeer begint vanaf 05:00.

lees verder

lees verder

lees verder

Emissies door de luchtvaart

lees verder

De 20000 werknemers die op het platform werken ademen de uitlaatgassen van de straalmotoren in.

lees verder

lees verder

lees verder

Rotterdam Airport wil uitbreiden qua vluchten en openingstijden. De suggestie dat 'stillere vliegtuigen' meer vliegbewegingen mogelijk maken, wordt door bewonersorganisaties onderuit gehaald. Ze bepleiten onderzoek naar krimp scenario's.

lees verder

Nog te vullen

lees verder

lees verder

Waar het debat over biomassa en energie levendig is, is er relatief weinig aandacht voor de natuur als middel om CO2 te verminderen. In beginsel kan men stellen dat de natuur beter is in het reguleren van de wereldwijde koolstof-balans dan de mens dat kan. Afgelopen 10.000 jaar was de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer vrij constant, ten tijde van de industriële revolutie nam de hoeveelheid juist enorm toe.

lees verder

Nederland kent een openbaar netwerk van meetpunten. Hierboven ziet u de actuele waarden van meetpunten in de IJmond en Wijk aan Zee. Daarnaast is er meetapparatuur geplaatst door Tata en de Provincie. Deze gegevens zijn niet realtime inzichtelijk. Bewoners bepleiten volledige transparantie en 24-7 meting bij de schoorstenen van Tata.

lees verder

Onze longen zijn gebouwd om schone lucht in te ademen. Er zijn geen filters die de verontreiniging eruit filteren. Fijnstof, stikstofoxiden, virussen komen via de longblaasjes in de bloedbaan en kunnen zo hersenen en organen bereiken.

lees verder

Vergunninghouders hebben de wettelijke plicht om hun uitstoot te meten en te registreren. HIermee kan het bevoegd gezag beoordelen of wordt voldaan aan de voorwaarden van de vergunning.

lees verder

De verbranding van olie en aardgas stoot het meeste CO2 uit, terwijl planten en oceanen de balans enigszins herstellen door kooldioxide op te nemen.

lees verder

Emissiebeprijzing Het is misschien wel de belangrijkste prijs ter wereld: die van CO2. Om het klimaat te redden, zijn hogere CO2-prijzen nodig: voor bedrijven, én voor burgers. Maar politici vrezen de kiezer. En dreigt er straks een klimaathandelsoorlog?

lees verder

Dat burgers, natuur- en landbouworganisaties zich minder gehoord voelen in voorstellen voor de groei van datacenters en de digitale infrastructuur is niet zo vreemd. De Ruimtelijke Strategie Datacenters komt uit het samenwerkingsverband Ruimtelijk Economische Ontwikkelstrategie (REOS) dat bestaat uit drie ministeries, vijf grote steden, vijf provincies en het bedrijfsleven. Burgers, boeren of natuurorganisaties zitten niet aan tafel.

lees verder

Borrsele

lees verder

Longread

lees verder

staatssteun is een voorwaarde voor het kunnen bestaan van kerncentrales

lees verder

Verantwoorde bosbouw is gebaat bij goede monitoring.

lees verder

Advocaten die slachtoffers van de toeslagenaffaire bijstaan lopen tegen 'talloze problemen en hindernissen' aan. Om het dossier van cliënten in te zien moeten ze soms 24 maanden wachten en dan nog wordt informatie gecensureerd aangeleverd. Ook het bepalen van het schadebedrag is 'nattevingerwerk'.

lees verder

De wetenschappelijk meest logische verklaring voor het ontstaan van de Corona pandemie lijkt de ontsnapping van een gemodificeerd virus uit het Laboratorium voor Virologie uit Wuhan. Mogelijk mede gefinancierd door het NIH van Amerika. Maar ook met betrokkenheid of kennis van het virologisch instituut van de Erasmus Unversiteit onder leiding van Marion Koopmans. Hierover is een onderzoek gaande in Amerika.

lees verder